Menu

Tsjêbbe

Thursday March 7 Tsjêbbe Hettinga passed away; a great poet, a language-magician and an enchanting, wise man.

The song 'Eftereach' on the album Alter, that seemed to be the beginning of a long collaboration, now appears to be the beginning and the ending at the same time.

Tank Tsjêbbe, foar wa 'st wiest en foar watst ús brocht hast. Asto it wurd naamst, fielde ik my opnommen troch de taal, droegen, beskûle, woe ik yn 'e wurden weikrûpe en sa wol ivich bliuwe.

Lyts
En fier
Fljochsto

March 12, 2013