Menu

As de leafde net bestie

As de leafde net bestie
Soenen rivieren net mear streame
En de langstmen en de dreamen
As de leafde net bestie

As de leafde net bestie
Soe it strân de see ferlitte
Se kamen inoar net mear temjitte
As de leafde net bestie

As de leafde net bestie
Soe de moanne net langer skine
Soe gjin dichter wurden fine
As de leafde net bestie

Gjin blommen mear yn ’t fjild
En it grien rekke fertoarre
Oeral tichte doarren
En de klok foel yslik stil

As de leafde net bestie
Dan wie de hiele frijerij bedoarn
Hiel de wrâld wie samar útstoarn
As de leafde net bestie

As de leafde net bestie
Soe de sinne net mear strielje
De wyn de loft net mear besielje
As de leafde net bestie

Gjin apel dy’t noch ripe
Lykas ea yn ’t paradys
As wy inoar net mear begripe
Dan is de wrâld sa kâld as iis

Ik stoar hieltyd op ’e nij
En myn azem soe befrieze
Soe ik dyn leafde ferlieze
Der is gjin leafde sûnder dy


Als de liefde niet bestond (original)

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

Lyrics & music: Toon Hermans
Frisian translation: Nynke Laverman