Menu

Hallelujah

ik hearde fan ’t geheim akkoard
dat David brocht ta God’s gehoar
mar psalmgesang hat dy nea ynteressearre
it wûnder fan trep fjouwer, trep fiif
de fal yn mineur, as majeur ferriist
ferbjustere skoep hy it Hallelujah                                                                                    

hallelujah

dyn leauwe moast bewizen ha                                              
doe seachst har baaien op it dak
sok moais yn ’t moanneljocht, do koest wol stjerre
sy naam dy nei har keamer mei
sûchde alle krêften út dy wei
en twong dy ta in nuodlik Hallelujah

hallelujah

leafste, ik ha hjir earder sjoen
dit bêd besliept, de flier berûn
allinne wie der earder as tegearre
ik seach de flagge op dyn kastiel
mar leafde is gjin oerwinningsmiel
’t is in kâld en brutsen Hallelujah

hallelujah

der wie in tiid datst by my wiest
en my dyn wêzen fiele lietst
wêrom’t dat oer is, hasto nea ferklearre
mar ferjit net wa’sto wiest yn my
hoe’t wy ús nei de himel frijden
elke azemstjit wie Hallelujah

hallelujah

miskien dat der in god bestiet
mar al wat ik fan leafde wit
is hoe te slaan nei wa ’t myn lok skansearret          
’t is gjin geskriem, jins rie tenein
en ek gjin fromme psalm op snein
’t is in kâld en brutsen Hallelujah

hallelujah


Hallelujah (original)

I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah

Baby I have been here before
I’ve seen this room and I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch
But love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah

There was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show that to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah

Well maybe there's a god above
But all I've ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew you
And it's not a cry that you hear at night
It's not somebody who has seen the light
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah

Lyrics & music: Leonard Cohen
Frisian translation: Nynke Laverman & Bart Kingma