Shows Watch & listen Biography store

songs

Foarsizzing

Witst noch wat dyn hert sei
Dy dei dat de leafde oan ’e doar kaam
De klok by healwei seizen
De skimertiid begûn
De krante op ’e tafel
De jirpels op it fjoer
Hiest nimmen mear ferwachte
Dy ferwaaide winterjûn

Witst noch wat dyn hert sei
Dy dei dat de leafde foar de doar stie
De froast rôle de gong yn
Biet dy troch de klean
Do seachst har yn ’e eagen
Mar seachst net wa ’t se wie
Do heardest har wat sizzen
Mar koest har net ferstean

Witst noch wat dyn hert sei
Dy dei dat de leafde by de doar wie
Se stie dêr yn ’e kjeld
Mei blommen yn ’e hân
Freonlik hast betanke
Begriepst net wat se woe
Bist weromgien nei de waarmte
Nei dyn tinzen oan de moarn

Freonlik hast betanke
Begriepst net wat se woe
Se stie mei blommen foar dyn doar
Se kundige de maaitiid oan

Lyrics: Nynke Laverman // Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra // English translation: Judith Wilkinson

Alter

Alter, 2013

Vertaling

Harbinger

Do you remember what your heart said
That day when love came to your door
The clock said half past five
Dusk was setting in
The newspaper on the table
The potatoes simmering
You weren’t expecting anyone
That windswept winter evening

Do you remember what your heart said
That day when love stood at your door
The frost rolled into the hallway
The biting wind clasped you
You looked her in the eye
But didn’t recognise her
You heard her speak to you
But couldn’t grasp her

Do you remember what your heart said
That day when love was in your doorway
She stood there in the cold
With flowers in her hand
Politely you turned her down
Not grasping her intent
Thinking about tomorrow
Back inside you went

Politely you turned her down
Not understanding what she meant
She was at your door with flowers
Announcing the spring

iislanskipkopie.jpg
Update cookies preferences