Menu

Gjin misferstân

doe’t ik my útklaaid hie
en foar him stie
spruts syn antlit sûnder taal
ik wie fan him
gjin misferstân

neaken as ik wie
stie ik sterk ûnder syn eagen
mei de graasje op ’e skouders
en de stilte yn it hier
draaide ik my om
en liet him sjen
hy wie fan my
gjin misferstân


No mistake

when I had undressed myself
and stood before him
his face spoke without language
I was his
no mistake

naked as I was
I stood tall below his eyes
with grace on my shoulders
and silence in my hair
I turned around
and showed him
he was mine
no mistake

Lyrics: Nynke Laverman
Music: Nynke Laverman & Maartje Teussink
English translation: Willem Groenewegen