Shows Watch & listen Biography store

songs

Nei hûs

Ferlern yn it lân fan de leechte
Fier fan hûs
Wistest net wêrst begjinne moest
Fier fan hûs
Ofst drave of rinne soest
Wêrst dan eins hinne soest
Nimmen dy’st rie freegje koest

Djip yn ’e bosken fan twifel
Sochtest it paad
De hân dy’t him oanbiede soe
It winkjende paad
Dat him ferriede soe                      
Ljocht dat dy liede soe
Fuort út it ryk fan it skaad

Hoelang al
Bist mei dysels ûnderweis
Hoelang al
Stiet dyn lichem leech
Hoelang
Duorret de reis
En komst dan
No einlings nei hûs

Wachtest yn ’t dal fan de stilte
Op it wurd
Op de stim dy’t ferskine soe
It ferlossende wurd
Op taal dy’t dy fine soe
Dy’t alles ferbine soe
Op antwurd op antwurd op antwurd

Hoelang al
Bist mei dysels ûnderweis
Hoelang al
Stiet dyn lichem leech
Hoelang
Duorret de reis
En komst dan
En komst dan

Dêr yn dat fierfrjemde wûnderlân
Rekkest it spoar almar kwyt
Iensum yn ’t each fan de stoarm
Lyts op seeën fan spyt
Dêr yn dat fierfrjemde wûnderlân
Sûnder hâldfêst sûnder taal
Swalkest op learzen fan langstme
Op syk nei dyn eigen ferhaal

Hoelang al
Bist mei dysels ûnderweis
Hoelang al
Bist mei dysels ûnderweis
Hoelang

Lyrics & music: Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson

Alter

Alter, 2013

Vertaling

Home

Lost in a land of emptiness
Far from home
You didn’t know where to begin
Far from home
Whether you’d walk or run
And where your journey should end
No one to ask or befriend

Deep in the forests of doubt
You searched for a path
A hand to reach out to you
A beckoning path
A trail you could read
A light that would lead you
Out of the realm of shadow

How long now
Have you been in limbo with yourself
How long
Has your body been empty
How long
Will the journey go on
And will you
Come home at last

You waited in the valley of silence
For a word
For a voice to ring out to you
For a word to release you
For language that would find you
Bind everything together
For an answer an answer an answer

How long now
Have you been in limbo with yourself
How long
Has your body been empty
How long
Will the journey go on
And will you come
And will you come

There in that faraway wonderland
You keep getting lost
Alone in the eye of the storm
Tossed on an ocean of regret
There on those faraway shores
Without language or anchorage
You keep searching in boots of desire
For the story that is yours

How long now
Have you been in limbo with yourself
How long now
Have you been in limbo with yourself
How long

Wetter-2.jpg
Update cookies preferences