Tour & Tickets Watch & listen Biography store

songs

As de fisken

kom as de fisken
kalm mei iepen eagen
sûnder seare wurden
inkeld belleblaas

wit fan myn gefaren
sobje se net stikken
en lit in âld ferhaal
mar stil foarby gean
oan ús doar

sjoch nei wat der is
sjoch nei wat it seit
sjoch mei bleate eagen
wat it seit

kom as de fisken
koel en ademleas
sûnder seare wurden
inkeld belleblaas

Nomad

Nomad, 2009

Translation

As the fish

come as the fish
calmly with eyes wide open
without sore words
only blowing bubbles

be aware of my dangers
don’t suck them to bits
and let an old story
just quietly pass by
our door

look at what is there
look at what it says
see with the naked eye
what it says

come as the fish
cool and breathless
without sore words
only blowing bubbles

Beammen-yn-wetter.jpg