Shows Watch & listen Biography store

songs

Lit my rinne

brek my op
pak my yn
ik moat fierder
brek my op
pak my yn
ik moat fierder

wiis my hoe te gean
kies de dei
kies it liet
lear my de rituelen
brek my op
pak my yn
it is tiid foar oare grûn

brek my op
pak my yn
ik moat fierder
brek my op
pak my yn
ik moat fierder

brek myn bliuwen op
strûp my út
de winterklean
lis myn bonkerak op kleur
en brek my op
pak my yn
it is tiid foar oare grûn

brek my op
pak my yn
ik moat fierder
brek my op
pak my yn
ik moat fierder

brek my iepen op it suden
lit de sinne yn myn bloed
laad myn karre mei it leafste
dek it ta mei swalkersmoed

lûk myn tosken út ’e modder
jou myn triennen oan de wyn
smyt myn hert alfêst foarút
en lit my rinne

set my op in spoar
smyt my trije leppels molke nei
doch in goede winsk
en lit my rinne

Lyrics: Nynke Laverman Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra English translation: Willem Groenewegen

Nomad

Nomad, 2009

Translation

Let me walk

take me down
wrap me up
I must go on
take me down
wrap me up
I must go on

show me how to go
choose the day
choose the song
teach me the rituals
take me down
wrap me up
it is time for different ground

take me down
wrap me up
I must go on
take me down
wrap me up
I must go on

take down my abode
rid me of
my winter clothes
lay my bones in matching colours
and take me down
wrap me up
it is time for different ground

take me apart facing south                                  
let the sun into my blood
load the cart with my dearest
cover it up with drifter’s courage

pull my teeth out of the mud
give my tears to the wind
just throw my heart forwards
and let me walk

put me on track

throw three spoonfuls of milk after me
make a good wish
and let me walk

Beammen-yn-wetter.jpg
Update cookies preferences