Shows Watch & listen Biography store

songs

Dream

De trein bonkt de nacht yn
it dinderjend en ratteljend
ûnhandich widzeliet
docht syn wurk.

Tsjoeketsjillen fiere my
it ryk fan sliepers yn.

It ryk is frjemd hjoed
en sûnder ein oars as
alles dat noflik is om
fêst te pakken of
nêst te sitten in
leaf gesicht of
in memmehân.

De trein bonkt de nacht yn
it dinderjend en ratteljend
ûnhandich widzeliet
docht syn wurk.

Tsjoeketsjillen fiere my
it ryk fan sliepers yn.

Tiidsônes komme
as miggen op my ôf
en nimmen seit
hoe let
ik moat derút
de trein hâldt yn-

Nêst in lyts blau hûs stiest
lakest (ik bin der noch!)
en swaaist.
Myn hert falt teplak ik
laitsje swaai my nei dy ta
mar do swaaist
dúdliker no
my út.

De trein bonkt de nacht yn
it dinderjend en ratteljend
ûnhandich widzeliet
docht syn wurk.

Lyrics: Nynke Laverman Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra English translation: Willem Groenewegen

Nomad

Nomad, 2009

Translation

Dream

The train pounds into the night
the rumbling and rattling
awkward lullaby
does its job.

Chooka wheels carry me
into the realm of sleepers.

The realm is strange today
and endlessly different from
everything that is lovely to
take hold of or
sit down beside a
sweet face or
a mother’s hand.

The train pounds into the night
the rumbling and rattling
awkward lullaby
does its job.

Chooka wheels carry me
into the realm of sleepers.

Time zones come
at me like flies
and nobody says
what time
I should get off –
the train slows down

You stand beside a small blue house
smiling (I’m still here!)
and waving.
My heart falls into place I
laugh wave me towards you
but you wave me
more clearly now
goodbye.

The train pounds into the night
the rumbling and rattling
awkward lullaby
does its job.

Beammen-yn-wetter.jpg