Shows Watch & listen Biography store

songs

Eftereach

Eachglânzgjende dei
Nei de ûndersinne
Glinsteret de nacht
Fan de boppemoanne
En de njonkenstjer
Yn ’e dreamwolkendoaze
Fan it njonkelytsensêfterbern
Syn eftereach

Jou my de eagen fan in bern
En lit my sjen
Jou my de eagen fan in bern
En lit my sjen

Yn it molkwite hûs fan de wolken wennet de wyn de wyn de wyn
Sjoch hy hâldt de loft en de fûgels fêst
Skuort de gerdinen fan ’e dei wiid iepen
Sjoch de nachteskaden as hazzen draven as it weeftou fan ’e sinne
Gouden triedden spant tusken dei en dream
Tusken blau en grien
Hearst se de skriezen skrieme
Reindrippen dûnsje pikefel op ’e dyk

Fier yn ’e fierte stiet er
Lyts
Mei de hannen nei de wolken
Nei de loft
Dêr’t de wyn yn wennet
Yn ’e bûsen fan ’e himel

Jou my de eagen fan in bern
En lit my sjen
Jou my de eagen fan in bern
En lit my sjen

Under wolk en blau fleane fûgels de oeren fan ’e klok foarby
Pronket fiere pleats mei glinsterfinsters
Sloegje grouwe dobbelstiennen yn it gers
Boppe op it hynder hobbelet de donder yn duet mei tsjerkeklok
De skiep yn ’e greide spegelje de wolken read
Sjoch de sinne sakket stadich fan ’e stoel
Hearst se de skriezen skrieme
Reindrippen dûnsje pikefel op ’e dyk

En yn dy djippe hichte
Fleanend in fûgel
Bylâns giele linen fan ’e kust
Nei in jong kontinint
Lit my
Yn dy
Skrieme

Jou my de eagen fan in bern
En lit my sjen
Jou my de eagen fan in bern
En lit my sjen

It lân ropt
De skriezen skrieme
It fynt myn earen net

En de hynders springe
Oer de dobbelstiennen fan ’e kij

It lân ropt
De klokken liede
It fynt myn earen net

Springe oer dy en my
De fierte yn

It lân ropt
It ljocht ferglidet
It fynt myn eagen net

De fierte ûnder wolken
De wolken
Dêr’t de wyn yn wennet
Wennet
Yn ’e dûnkere bûsen
De djippe bûsen
Fan dyn himel

It lân ropt
De sleatten bliede
It fynt myn eagen net

Lyts
En fier
Fljochsto

Lyrics: Nynke Laverman & Tsjêbbe Hettinga | Music: Nynke Laverman & Sytze Pruiksma English translation: Judith Wilkinson

Alter

Alter, 2013

Vertaling

Hind-eye

Shining-eyed day
After the under-sun
The night of the over-moon
And the next-to-it-star
Sparkles
In the dream-cloud-box
Of the steadily softer child’s
Hind-eye

Give me the eyes of a child
And let me see
Give me the eyes of a child
And let me see

In the milk-white house of the clouds lives the wind the wind the wind
See how it holds the sky and the birds
Rips the curtains of the day wide open
See how the night shadows run like hares when the loom of the sun
Stretches golden threads between day and dream
Between blue and green
Hear how the black-tailed godwits cry
Raindrops dance goose bumps onto the road

Faraway in the distance he stands
Small
With his hands towards the clouds
Towards the sky
Where the wind lives
In the pockets of heaven

Give me the eyes of a child
And let me see
Give me the eyes of a child
And let me see

Beneath clouds and blueness birds fly past the hours of the clock
A faraway farm flaunts glitter-windows
Giant dice are snoozing in the grass
The thunder on horseback trots in synchrony with church bells
The sheep in the meadow mirror the clouds into crimson
See how the sun is slowly sliding off its chair
Hear how the black-tailed godwits cry
Raindrops dance goose bumps onto the road

And in that fathomless height
A bird flying
Along yellow lines of the coast
Towards a young continent
Let me
Cry
In you

Give me the eyes of a child
And let me see
Give me the eyes of a child
And let me see

The land calls
The godwits cry
Without reaching my ears

And the horses leap
Across dice-cube cows

The land calls
The bells toll
Without reaching my ears

Leaping across you and me
Into the distance

The land calls
The light shifts
Without reaching my eyes

The distance beneath the clouds
The clouds
That the wind lives in
Lives
In the dark pockets
The deep pockets
Of your heaven

The land calls
The ditches bleed
Without reaching my eyes

Small
And faraway

You fly

Wetter-2.jpg
Update cookies preferences