Shows Watch & listen Biography store

songs

Foarjiersfers

Dizze maaitiid giet it dochs wer
Oer dy hoewol’t ik der stadichoan
Wol wurch fan bin

Wurch fan rein wyn flarden
Ferrifeljend blau yn ’e loft
Dizige tasizzings fan ’e ein          
Fan de kjeld

Ik wit wol dat ik dochs wer
Fan dy hâld mar muoisum soms
Mei dat doelleaze

Fan fûgels dy’t der fan lykje
Te hâlden yn rein en wyn
Omhingjen te bliuwen
Boppe lân

Lyrics: Rutger Kopland | Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra Frisian translation: Nynke Laverman | English translation: Judith Wilkinson

Alter

Alter, 2013

Translation

Spring poem

Once again this spring is
About you although I’m starting to get
Tired of it by now

Tired of rain wind snatches of
Deceptive blue in the sky
Vague promises that the cold
Will end

I know well enough that once again
I love you but laboriously at times
With the aimlessness

Of birds that appear to enjoy

Hovering around

In rain and wind

Above the land

Wetter-2.jpg
Update cookies preferences