Shows Watch & listen Biography store

songs

Net fertelle

fier fan hûs wol ik fertelle
fan seeën dy’t griis en flaktes dy’t grien
fan boatsjeminsken en wetterwurken
fan bôle fan sûker en huzen fan stien

fan tsjerketuorren en rjochte linen
fan bern dy’t alles fan Sinteklaas
fan iisferearing en oergerdinen
wol ik fertelle fier fan hûs

mar ûnsisber wêrom’t ik
dy manshege skonken ha
ûnsisber de hân dy’t
my stal joech en kleur
ûnsisber bliuw ik yn stilte

thús fan fier wol ik net prate
oer marren fan sâlt en stoarmen fan sân
oer blauwe minsken en ankelbonken
oer stêden dy’t sonken en seeën fan lân

oer wolketuorren en lavastreamen
oer bern dy’t inkeld fan sinne en wyn
oer manljusstimmen en frouljusdreamen
wol ik net prate thús fan fier

ûnsisber de lucht dy’t
myn ieren ferromme
ûnsisber it stof dat
him biet yn myn klean
ûnsisber myn souvenir

mar lit it sprekke
yn stilte wêrom’t
myn skaad langer is
myn eagen ferdjippe
en myn ribben te krap

Lyrics: Nynke Laverman Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra English translation: Willem Groenewegen

Nomade

Nomade, 2009

Vertaling

Unspeakable

far from home I want to speak
of seas of grey and plains of green
of boating people and waterworks
of sugar bread and stone houses

of church towers and straight lines
of children with everything from Santa Claus
of ice worship and heavy curtains
do I want to speak far from home

but unspeakable why I
have these man-size legs
unspeakable the hand that
gave me shape and colour
unspeakable I stay silent

at home I will not talk of afar
of salt lakes and sandstorms
of blue people and ankle bones
of cities that sunk and seas of land

of cloud towers and lava flows
of children with only the sun and wind
of men’s voices and women’s dreams
at home I will not talk of afar

unspeakable the air that
expanded my veins
unspeakable the dust that
bit into my clothes
unspeakable my souvenir

but let the silence
speak of why
my shadow has grown
my eyes have deepened
and my ribs are too tight


Beammen-yn-wetter.jpg