Shows Watch & listen Biography store

songs

Stoarm

Stoarm
Ferfolgje my
Twing my ûndergrûns
Brek my út myn foarm
Stoarm
Ferswolgje my
Skodzje de kaarten


Heech
It bloed stiet heech
Spieren pompe
Fielst myn hertslach 


Heech
It bloed stiet heech
En we pompe troch 
Troch gongen trochgongen
Troch de kieren yn ’e tiid


Dêr’t alles op ’e nij ûntstiet
Troch de kieren
De kieren yn ’e tiid


Stoarm
Ferfolgje my
Twing my ûndergrûns
Brek my út myn foarm


Stoarm
Ferswolgje my
Skodzje de kaarten
Op ’e nij


Hoop
Haw ik
Hoop
Ik wol dreame
Fan alles los 


Hoop 
Haw ik
Hoop
Ik wol fleane
Troch gongen troch gongen
Troch de kieren yn ’e tiid


Dêr’t alles op ’e nij ûntstiet
Troch de kieren
De kieren yn ’e tiid
Dêr’t alles op ’e nij ûntstiet
Lit my fleane  
Troch de kieren yn ’e tiid


Stoarm
Faai myn dagen skjin
Spiel my foar dy út
Oant ik spoarleas bin

Lyrics & performance Nynke Laverman | Music Nynke Laverman & Sytze Pruiksma | All instruments Sytze Pruiksma, except: synths Ward Veenstra | Musical production & recording Sytze Pruiksma | Mix Harry Zwerver | Mastering Darcy Proper

Plant

Plant, 2021

Vertaling

Storm

Storm
Hunt me down
Push me underground
Break my mould
 
Storm
Follow me
Swallow me
Shuffle the cards
 
High
The blood rises high
Muscles pumping
Feel my heart thumping
 
High
The blood rises high
And we keep on pumping
Through passageways and openings
Through the cracks in time
 
Where everything starts again
Through the cracks
The cracks in time
 
Storm
Hunt me down
Push me underground
Break my mould
 
Storm
Follow me
Swallow me
Shuffle the cards anew
 
Hope
Have I
Hope
Let me dream
 
Hope
Have I
Hope
Let me fly
 
Through passageways and openings
Through the cracks in time
 
Where everything starts again
Through the cracks
The cracks in time
Where everything starts again
Let me fly
Through the cracks in time
 
Storm
Wipe my days clean
Sweep me forward play with me
Till there is no trace of me

Wetter-2.jpg
Update cookies preferences