Shows Watch & listen Biography store

songs

Wetterjuffer

In mem is berne op in nacht
Yn it hûs fan it tsjuster
Oan ’e râne fan ’e tiid           

Hoeden socht sy it skaad
In skulp fan stilte
Fier fan ’e wrâld
Fier fan ’e wrâld

In mem is berne op in nacht
Yn it hûs fan it tsjuster
Krekt bûten de tiid           

Stadich weakke sy har los
Fan it liif dat har brocht
Fan de faam dy’t se wie
Fan de faam dy’t se wie

En it ferlitten nimfe-lichem
Waarm noch fan libben          
Twirret as papier op ’e wyn

In mem is berne op in nacht
Yn it hûs fan it tsjuster
Oan ’e râne fan ’e tiid

Licht har nijberne liif
It moed ferswierre
Mei ivige noed
Mei ivige noed

En it ferlitten nimfe-lichem
Waarm noch fan libben          
Twirret as papier op ’e wyn

Stadich krûp ik út myn lichem
Sa’t ik wie lit ik my stean
Myn nije wêzen lit ik droegje          
Yn ’e sinne oant ik flean

Lyrics & music: Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson

Alter

Alter, 2013

Translation

Damsel fly

A mother was born one night
In the house of the dark
At the edge of time

Carefully she looked for shadow
A shell of silence
Far from the world
Far from the world

A mother was born one night
In the house of the dark
Just outside time

Slowly she detached herself
From the body that delivered her
From the maiden she was
From the maiden she was

And her abandoned nymph-body
Still warm with life
Whirls in the wind like paper

A mother was born one night
In the house of the dark
At the edge of time

Light is her newborn body
Her heart heavy
With eternal worry
With eternal worry

And her abandoned nymph-body
Still warm with life
Whirls in the wind like paper

Slowly I crawl out of my body
What I was I let lie
I let the sun dry my new being
Until I’m ready to fly

iislanskipkopie.jpg
Update cookies preferences