Shows Watch & listen Biography store

songs

De toek-toek tuorren

as de jûn ferdwynt
yn ’e bûse fan de nacht
en de kears giet út
en de sliep komt op
dan falle de kevers
toek-toek-toek-toek
dan falle de kevers

sliep mar sêft nomadebern
de toek-toek tuorren falle
se bringe dy dyn dreamen
toek-toek-toek-toek

hear, dêr gean de toek-toek tuorren
se falle út ’e himel
se bringe dy dyn dreamen
toek-toek-toek-toek

yn it lân fan wite tinten
hingje tuorkes oan it tek
nimmen sjocht se
nimmen heart se
op ’e kop boppe de minsken
hingje lytse swarte kevers
oan it wite tintetek

oerdei fange se tinzen
sammelje se wurden
alles tocht en alles sprutsen
wurdt mei flyt byinoar brocht

yn minuskúle dreampakketsjes
wûnderlik kompakt
dy’t se bine foar har búkjes
lytse bomkes foar de nacht

sliep mar sêft nomadebern
de toek-toek tuorren falle
se bringe dy dyn dreamen
toek-toek-toek-toek

hear, dêr gean de toek-toek tuorren
de spegels fan ’e siele
se bringe dy dyn dreamen
toek-toek-toek-toek

wienen hjoed dyn bedoelings goed
yn tinken en yn sizzen
dan wachtet dy in swiete dream
toek-toek-toek-toek

kamen dyn wurden út it hert
of wienen dyn pylken giftich
de toek-toek tuorren falle
en bringe it dy werom

yn it lân fan wite tinten
hingje tuorkes oan it tek
nimmen sjocht se
nimmen heart se
op ’e kop boppe de minsken
hingje lytse swarte kevers
oan it wite tintetek

dare devils op de
fjouwerkante meter
einleas einleas efteroer
in frije fal fan meters meters

parasjutisten sûnder sweefdoek
alle nachten op ’e nij
oant de lâning op it skyld
toek-toek-toek-toek
en de dreamen springe frij


Lyrics: Nynke Laverman Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra English translation: Willem Groenewegen

Nomad

Nomad, 2009

Translation

The chug-chug bugs

as the evening disappears
into the pocket of the night
and the candle goes out
and sleep sets in
then the chafers fall
chug-chug-chug-chug
then the chafers fall

sleep softly my nomad child
the chug-chug bugs are falling
they bring your dreams to you
chug-chug-chug-chug

listen, there go the chug-chug bugs
they’re falling from the sky
they bring your dreams to you
chug-chug-chug-chug

in the land of white tents
little bugs dangle from the roof
no-one can see them
no-one can hear them
topsy-turvy over the people
little black bugs dangle
from the white tent roof

by day they catch thoughts
collect words
all that is thought and all that is spoken
is diligently gathered together

in minuscule dream parcels
amazingly compact
that they bind to their bellies
small bombs for midnight

sleep softly my nomad child
the chug-chug bugs are falling
they bring your dreams to you
chug-chug-chug-chug

listen, there go the chug-chug bugs
they’re falling from the sky
they bring your dreams to you
chug-chug-chug-chug

did you mean well today
in thought and word
then sweet dreams await you
chug-chug-chug-chug

did your words come from the heart
or were your arrows poisoned
the chug-chug bugs are falling
and bring it back to you

in the land of white tents
little bugs dangle from the roof
no-one can see them
no-one can hear them
topsy-turvy over the people
little black bugs dangle
from the white tent roof

dare devils by
the square metre
endlessly endlessly backwards
freefalling metres and metres

parachuting without any cloth
every night anew
until the landing on their shield
chug-chug-chug-chug
and the dreams break free

iislanskipkopie.jpg