Shows Watch & listen Biography store

songs

Heechspanning

al wiken ûnderweis
beweech ik my fierder fan dy ôf
rek ik ús leafde út
al wiken ûnderweis
fier ik de spanning fierder op
rek ik ús leafde út

do hingest my al dagen om it hert
al dagen leist my dwersoer yn it liif
de gieren skriuwe tekens yn ’e loft
en ik moat witte
oft it der noch is
do hingest my al dagen om it hert
flústerest my riedsels yn it hier
skriuwst mei swarte wjukken
tekens yn ’e loft
en ik moat witte
oft it der noch is

al wiken ûnderweis
beweech ik my fierder fan dy ôf
rek ik ús leafde út
al wiken ûnderweis
fier ik de spanning fierder op
rek ik ús leafde út

do hingest my al dagen om it hert
al dagen leist my dwersoer yn it liif
de gieren skriuwe tekens yn ’e loft
en ik moat witte
oft it der noch is
do hingest my al dagen om it hert
flústerest my riedsels yn it hier
skriuwst mei swarte wjukken
tekens yn ’e loft
en ik moat witte

binne wy deselde
no’t de rûning fan de ierde
ús it sicht benimt
op wa’t wy tegearre wiene

al wiken ûnderweis
mar hjoed
sille wy ús nammen sizze
sil ik witte
oft it der noch is


Lyrics: Nynke Laverman Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra English translation: Willem Groenewegen

Nomad

Nomad, 2009

Translation

High tension

on the road for weeks
I move further away from you
I stretch out our love
on the road for weeks
I raise the tension more and more
I stretch out our love

for days you’ve been hanging about my heart
you’ve been lying sideways in me for days
the vultures write signs in the sky
and I need to know
if it is still there
for days you’ve been hanging about my heart
whispering riddles in my hair
your black wings writing
signs in the sky
and I need to know
if it is still there

on the road for weeks
I move further away from you
I stretch out our love
on the road for weeks
I raise the tension more and more
I stretch out our love

for days you’ve been hanging about my heart
you’ve been lying sideways in me for days
the vultures write signs in the sky
and I need to know
if it is still there
for days you’ve been hanging about my heart
whispering riddles in my hair
your black wings writing
signs in the sky
and I need to know

are we the same
now the earth’s curve
cuts off our view
of whom we were together

on the road for weeks
but today
we will say our names
and I will know
if it is still there

Beamen-op-e-kop-1-en-uitsnede.jpg
Update cookies preferences