Shows Watch & listen Biography store

songs

It sielewyfke

se siket noch, it sielewyfke
har flugge fingers hâlde yn
bliuwe hingjen boppe tafel
bliuwe hingjen yn ’e tiid
in fûgel raast, se komt oerein
se wit de wrâld dy’t wachtet
se grypt it finster, himet út
de wyn aait sêft in âlde rêch

se set har wer, it sielewyfke
en jout har oan ’e keunsten oer
se lit har hannen dûnsje
se lit har hannen dwaan
hoeden meitsje wolken romte
deiljocht flammet witer op
de wyn hâldt koart de siken yn
en dan is it bard

se glimket stil, it sielewyfke
wer stiet se op, mar lichter no
en wider teart it rút him iepen
wider iepenet him de wrâld en
wylst twa fonkelnije sielen
sweevje nei de kime
prevelet se foar har út:
lit dizzen inoar fine
lit dizzen inoar fine

Lyrics: Nynke Laverman Music: Sebastiaan Koolhoven English translation: Willem Groenewegen

Nomade

Nomade, 2009

Vertaling

The little soul woman

she’s still searching, the little soul woman
her nimble fingers hold back
suspended over the table
suspended in time
a bird cries out, she rises
she knows the world in waiting
she grasps the window, gasps
the wind slowly strokes an old back

she sits down again, the little soul woman
and surrenders to her art
she lets her hands dance
she lets her hands act
carefully clouds make way
daylight flares up whiter
the wind briefly holds its breath
and then it has happened

she smiles quietly, the little soul woman
she rises again, but lighter now
and wider the window folds open
wider the world opens up and
while two brand new souls
float to the horizon
she mutters to herself:
let them find each other
let them find each other

iislanskipkopie.jpg
Update cookies preferences